ผลงานเสนอลูกค้า A001

วีดีโอผลงาน

ประสานงานลูกค้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนส่งงวดงานตรวจสอบคุณภาพเริ่มงานและระหว่างการทำงาน


ภาพรวมการทำงานติดต่องาน

งานออกแบบและวางแผนงาน


 ประสานงานจัดซื้อ


เขียนแบบ Sketchup นำเสนอลูกค้า