ผลงานเสนอลูกค้า A001

วีดีโอผลงาน

ประสานงานลูกค้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนส่งงวดงาน







ตรวจสอบคุณภาพเริ่มงานและระหว่างการทำงาน






ภาพรวมการทำงานติดต่องาน

งานออกแบบและวางแผนงาน






 ประสานงานจัดซื้อ


เขียนแบบ Sketchup นำเสนอลูกค้า